Home
Arheologia Moldovei – 1964 (II-III)

Arheologia Moldovei – 1964 (II-III)

Arheologia Moldovei, vol. II-III, 1964

Editura Academiei RPR

 1. Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

 1. C. MATASĂ, Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la Tîrgu Ocna-Podei (raionul Tîrgu Ocna, reg. Bacău) [The Cucuteni B Eneolithic settlement of Tîrgu Ocna-Podei (Tîrgu Ocna rayon, Bacau region)]
 2. NATALIA BERLESCU, Plastica cucuteniană din vechile colecţii ale Muzeului de istorie a Moldovei [Cucutenian plastic art from the old collections of the History Museum of Moldavia]
 3. MARILENA FLORESCU, Contribuţii la problema începuturilor epocii bronzului în Moldova [Contributions to the problem of the beginning of the Bronze Age in Moldavia]
 4. ALEXANDRU VULPE, Cu privire la unele topoare de aramă şi bronz din Moldova [Regarding some copper and bronze axes from Moldavia]
 5. ADRIAN C. FLORESCU, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua [Contributions to the knowledge of Noua Culture]
 6. SERGIU HAIMOVICI, Studiu asupra resturilor de faună descoperite în aşezările aparţinînd culturii Noua de la Bîrlad şi Piatra Neamţ [A study on the fauna remains discovered within Noua culture settlements of Bîrlad and Piatra Neamt]
 7. MIRCEA RUSU, Depozitele de bronzuri de la Rebrişoara (raionul Năsăud, reg. Cluj) [The bronze deposits from Rebrişoara (Năsăud rayon, Cluj region)]
 8. M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Date noi relativ Ia descoperirile de obiecte de bronz de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului din Moldova [New data concerning the discovery of bronze objects from the end of the Bronze Age and the beginning of Hallstatt in Moldavia]
 9. MIKULAS DUŠEK (Nitra), Regiunile carpato dunărene şi sudul Slovaciei în etapa hallstattiană tîrzie [The Danubian-Carpathian regions and southern Slovakia in the late Hallstatt period]
 10. NICOLAE GOSTAR, Populaţia palmireniană din Tibiscum în lumina monumentelor epigrafice [The Palmyrenian population in Tibiscum in the light of epigraphic monuments]
 11. ION IONIŢĂ, Noi descoperiri sarmatice pe teritoriul Moldovei [New Sarmatian discoveries on the territory of Moldavia]
 12. MARIA CRISTESCU, Studiul antropologic al scheletelor din secolul al III-lea e.n. descoperite la Pogorăşti (raionul Botoşani, reg. Suceava) [The anthropological study of 3rd century AD skeletons discovered in Pogorasti (Botosani rayon, Suceava region)]
 13. DAN GH. TEODOR, Obiectele de podoabă din tezaurul feudal timpuriu descoperit la Oţeleni (raionul Huşi, reg. Iaşi) [The jewelry items in the early feudal treasure discovered in Oţeleni (Huşi rayon, Iaşi region)]
 14. OCTAVIAN ILIESCU, Monede din tezaurul descoperit la Oţeleni (raionul Huşi, reg. Iaşi) [Coins from the hoard of Oţeleni (Huşi rayon, Iaşi region)]
 15. AL. ANDRONIC şi EUG. NEAMŢU, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi în anii 1956-1960 [Archaeological research within the territory of the city of Iaşi during 1956-1960]

NOTE

 1. N. ZAHARIA, Două vase pictate din grupul Horodiştea-Folteşti descoperite în raionul Iaşi [Two painted vessels from Horodiştea-Folteşti group discovered in Iaşi rayon]
 2. MARILENA FLORESCU şi VIOREL CĂPITANU, Topoare de aramă şi de bronz descoperite la Găiceana (raionul Adjud, reg. Bacău) [Some copper and bronze axes from Gaiceana (Adjud rayon, Bacau region)]
 3. MIHAI ZAMOŞTEANU, Depozitul de topoare de bronz de la Borleşti (raionul Buhuşi, reg. Bacău) [The deposit of bronze axes of Borleşti (Buhuşi rayon, Bacău region)]
 4. GRIGORE FOIT, Depozitul de obiecte de bronz de la Ilişeni (raionul Botoşani, reg. Suceava) [The bronze deposit of Ilişeni (Botoşani rayon, Suceava region)]
 5. MARIN DINU şi GHENUŢĂ COMAN, Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Nouă (raionul Bîrlad, reg. Iaşi) [The bronze deposit of Bozia Nouă (Bîrlad rayon, Iaşi region)]
 6. IVAN ORDENTLICH, Depozitul de bronzuri de la Sălard (raionul Oradea, reg. Crişana) [The bronze deposit of Sălard (Oradea rayon, Crişana region)]
 7. VASILE PALADE, Un pumnal scitic descoperit la Măcişeni (raionul Bujor, reg. Galaţi) [A Scythian dagger discovered in Măcişeni (Bujor rayon, Galaţi region)]
 8. EMILIA ZAHARIA, Mormîntul de incineraţie din secolul al III-lea e.n. de la Conţeşti (raionul Paşcani, reg. Iaşi) [The 3rd century AD incineration grave of Conţeşti (Paşcani rayon, Iaşi region)]
 9. EUGENIA NEAMŢU, Tezaurul de monede anepigrafe de aramă de la Alexandru cel Bun descoperit la Iaşi [The hoard of anepigraphic copper coins from Alexandru cel Bun discovered in Iasi]

CRONICA

 1. C. PAIU, Muzeul de istorie a Moldovei [The History Museum of Moldavia]
 2. M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Expoziţia „Orînduirea comunei primitive din Cehoslovacia” în Muzeul Naţional din Praga [The exhibition „The Primitive Commune in Czechoslovakia” in the National Museum in Prague]
 3. End matter