Home
Arheologia Moldovei – 1969 (VI)

Arheologia Moldovei – 1969 (VI)

Arheologia Moldovei, vol. VI, 1969

Editura Academiei RSR

Front matter

STUDII ŞI MATERIALE

 ANTON NIŢU, Cu privire la derivaţia unor motive geometrice în ornamentaţia ceramicii bandate (Regarding the derivation of geometric patterns in the ornamentation of the banded pottery)

M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA şi SILVIU SANIE, Sondajul din tell-ul gumelniţean de la Ciolăneştii din Deal (judeţul Teleorman) (The test excavation in the Gumelnița-culture tell of Ciolăneştii din Deal (Teleorman County)

SILVIA TEODOR şi SILVIU SANIE, Ceramica grecească din Muzeul de istorie a Moldovei (I) (The Greek Pottery in the History Museum of Moldavia (I))

ATTILA LÁSZLÓ, Aşezarea daco-getică de la Băiceni (secolele IV-II î.e.n.) (The Geto-Dacian settlement of Băiceni (4th -2nd  centuries BCE)

H. CRIŞAN, Problema locuirii daco-geţilor pe teritoriul Slovaciei In lumina recentelor descoperiri arheologice (The problem of Geto-Dacian habitation on the territory of Slovakia in the light of certain recent archaeological finds)

D. CIUREA şi N. GOSTAR, Inscripţii de la Tropaeum Traiani (Inscriptions from Tropaeum Traiani)

ION IONIŢĂ, Necropola daco-carpică de la Dumitreştii Gălăţii (judeţul Iaşi) (The Daco-Carpian necropolis of Dumitreştii Gălăţii (Iaşi County))

CĂTĂLINA BLOŞIU, Sondajul din necropola de tip Sîntana de Mureş de la Leţcani-Iaşi (The test-excavation in the Sîntana de Mureş type cemetery of Leţcani-Iaşi)

MARIA CRISTESCU, R. KLÜGER, M. E. GRAMATOPOL-ROŞCA, Contribuţii la cunoaşterea structurii antropologice a populaţiei din cultura Sântana de Mureş-Cerneahov (Some contributions to the knowledge of the anthropological structure of the population of Sîntana de Mureș – Cerneahov culture)

EMILIA ZAHARIA şi NECULAI ZAHARIA, Contribuţii la cunoaşterea culturii materiale din secolul al V-lea e.n. din Moldova în lumina săpăturilor de la Botoşani (Some contributions to the knowledge of 5th century CE material culture of Moldavia in the light of the archaeological excavations in Botoșani)

KURT HOREDT, Blökumanaland şi blakumen (Blökumanaland and blakumen)

DAN GH. TEODOR, EUGENIA NEAMŢU şi VICTOR SPINEI, Cercetări arheologice la Lunca-Dorohoi (The archaeological research in Lunca-Dorohoi)

MARILENA FLORESCU şi VIOREL CĂPITANU, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău (Archaeological field surveys in Bacău County)

GHENUŢĂ COMAN, Cercetări arheologice cu privire Ia secolele V-XI în sudul Moldovei (stepa colinară Horincea-EIan-Prut) (An archaeological research regarding the 5th – 9th centuries in southern Moldavia (the Horincea – Elan – Prut hilly steppe))

NOTE

SERGIU HAIMOVICI, Studiu preliminar al resturilor de faună descoperite în săpăturile din 1961 în staţiunea neolitică de la Cucuteni-Băiceni (A preliminary study on the animal remains found in the 1961 excavations on the Neolithic site of Cucuteni-Băiceni)

SILVIA TEODOR, Aşezarea din secolele III-II î.e.n. de la Şorogari (The 3rd – 2nd centuries BC settlement of Șorogari )

EUGENIA NEAMŢU, Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare (Some contributions to the knowledge of the developed coat of arms of Moldavia during the reign of Stephen the Great)

CRONICĂ

Acad. EM. CONDURACHI, Orest Tafrali

Obituaria

TATIANA PASSEK

End matter