Home
Arheologia Moldovei – 1972 (VII)

Arheologia Moldovei – 1972 (VII)

Arheologia Moldovei, vol. VII, 1972

Editura Academiei RSR

Front matter

Studii și Materiale

ANTON NIŢU, Reprezentările zoomorfe plastice pe ceramica neo-eneolitică carpato-dunăreană (The plastic zoomorphic representations on the Carpato-Danubian Neo-Eneolithic pottery)

S. HAIMOVICI, Studiul resturilor faunistice provenite din aşezarea aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului de la Folteşti (The study of faunal remains from the Neolithic-Bronze Age Transition Period settlement of Foltești)

MARILENA FLORESCU şi C. BUZDUGAN, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud. Bacău) (The Bronze Age settlement of Bogdăneşti (Bacău County)

ATTILA LASZLO, O aşezare hallstattiană la Cozia (jud. Iaşi) (An Early Iron Age settlement at Cozia (Iaşi County)

M. BRUDIU şi P. PĂLTĂNEA, Cetatea daco-getică de la Brăhăşeşti (jud. Galaţi) (The Geto-Dacian fortress of Brăhăşeşti (Galaţi County)

M. PETRESCU-DÎMBOVIŢA şi SILVIU SANIE, Cercetări arheologice în aşezarea geto-dacică de la Ciolăneştii din Deal (jud. Teleorman) (Archaeological research in the Geto-Dacian settlement of Ciolăneştii din Deal (Teleorman County)

NICOLAE GOSTAR, Studii epigrafice, III (Epigraphic Studies, III)

ION IONIŢĂ, Aşezarea de tip Sîntana de Mureş-Cerneahov de la Iaşi—Fabrica de cărămizi (The Sîntana de Mureș – Chernyakhov type settlement of Iaşi—Fabrica de cărămizi)

IONIŢĂ şi V. SPINEI, Aşezarea prefeudală tîrzie de la Băiceni-Silişte (The Late Pre-Feudal settlement of Băiceni-Silişte)

V. NEAMŢU Originea şl evoluţia hîrleţului în Moldova şi Ţara Românească (The origin and evolution of the spade in Moldavia and Wallachia)

STELA CHEPTEA, Descoperirile arheologice din 1963 de la Siret (The 1963 archaeological finds of Siret)

EUG. NEAMŢU şi GR. FOIT, Tezaurul de obiecte şi monede feudale descoperit la Păun, com. Mihălăşeni, (jud. Botoşani) (The hoard of feudal objects and coins found at Păun, com. Mihălăşeni, (Botoşani County)

C. MATASĂ, O. ILIESCU, şi V. MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Date noi cu privire la circulaţia monetară în Moldova în secolul al XVI-lea (New data regarding the monetary circulation in 16th century Moldavia)

NOTE

VL. ILIESCU, Cînd a trăit regele Oroles? (Justinus, XXXII, 3, 16) (When did king Oroles live? (Justinus, XXXII, 3, 16)

P. PĂLTĂNEA, Informaţii arhivistice despre un sarcofag roman la Galaţi (Archive information regarding a Roman sarcophagus in Galaţi)

RECENZII (Book reviews)

DAN GH. TEODOR, Sesiunea ştiinţifică „Noi descoperiri arheologice din perioada formării poporului român”, Iaşi, 1969 (The scientific session „New archaeological discoveries from the period of Romanian people Emergence period” Iaşi, 1969)

 End matter