Home
Arheologia Moldovei – 1987 (XI)

Arheologia Moldovei – 1987 (XI)

Arheologia Moldovei, vol. XI, 1987

Editura Academiei RSR

Front matter

60 DE ANI DE LA APARIŢIA LUCRĂRII „GETICA” A LUI VASILE PARVAN (60 YEARS SINCE THE PUBLICATION OF “GETICA” BY VASILE PARVAN)

MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Metalurgia bronzului la tracii din spaţiul carpato-dunăreano-pontic în opera lui Vasile Pârvan (Thracian bronze metallurgy in the Carpathian-Danubian-Pontic space in the work of Vasile Pârvan)

ALEXANDRU VULPE, Arta aurului la tracii nordici în concepţia lui Vasile Pârvan (The Art of Gold of the Nordic Thracians in the works of Vasile Pârvan)

ADRIANA STOIA, Metalurgia fierului la traci în opera lui Vasile Pârvan (The iron metallurgy of the Thracians in the works of Vasile Pârvan)

MIHAIL VASILESCU, Tracii şi eposul homeric în opera lui Vasile Pârvan (The Thracians and the Homeric epic poem in the works of Vasile Părvan)

ATTILA LÁSZLÓ, Cimerienii în opera lui Vasile Pârvan (The Cimmerians in the works of Vasile Pârvan)

STUDII ŞI MATERIALE

GUY RACHET, L’arrivée des Indo-Européens en Grèce et en Asie Antérieures (The arrival of Indo-Europeans in Greece and Near East)

SILVIA TEODOR, Cercetările arheologice de la Ciurea, judeţul Iaşi (The archaeological research of Ciurea, Iasi county)

SILVIU SANIE, Cetăţuia geto-dacică de la Bărboşi (I) (The Geto-Dacian fort of Barboşi (I)

VIOREL BUTNARIU, Monedele romane post-aureliene în teritoriile carpato-dunăreano-pontice (anii 275-491). I. Perioada 275-324 (The Roman post-Aurelian coins in the Carpatho-Danubian-Pontic territories (275-491). I. Period 275-324)

DAN GH. TEODOR, Aşezarea feudală timpurie de la Epureni-Vaslui (The early medieval settlement of Epureni-Vaslui)

RODICA POPOVICI, Cercetări arheologice în aşezarea rurală medievală Măleşti. (secolele XIV-XVII) (The archaeological research in medieval rural settlement of Măleşti (14th – 17th century)

NOTE

CORNELIA-MAGDA MANTU, Descoperiri .arheologice la Măluşteni (jud. Vaslui) (Archaeological discoveries in Măluşteni (Vaslui county)

MARINA ROMANOVSKAJA, Aşezarea de la Ulmi. Săpăturile din anul 1960 (The settlement of Ulmi. The archaeological excavations of 1960)

OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN, Un mormînt cu medalioane romane de sticlă din necropola de la Mihălăşeni (jud. Botoşani) (A grave containing Roman glass pendants in the cemetery of Mihălăşeni (Botoşani county)

RUXANDRA MAXIM-ALAIBA, Două morminte turanice tîrzii de la Banca (Two Late Turkic graves from Banca)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

VALERIA DUMISTRĂCEL și CORNELIA-MAGDA MANTU, Un sistem automat de prelucrare a datelor bibliografice în arheologie (An automated reference data processing system for archaeology)

DAN BOTEZATU, PETRU CANTEMIR și GEORGETA MIU, Observaţii antropologice asupra materialului osteologic uman de la Trifești (jud. Iaşi), datînd din perioada feudală timpurie (secolele XIII-XIV e.n.) (Some anthropological remarks on the human skeletal material from Trifeşti (Iaşi county), dating from the early feudal period (13th -14th centuries CE)

SERGIU HAIMOVICI şi ION COJOCARU, Studiul materialelor paleofaunistice din unele aşezări feudale rurale din Moldova (The study of palaeo-faunal material from some rural feudal settlements in Moldavia)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

RECENZII (Book Reviews)

CRONICĂ (Academic Reports)

OBITUARIA

Valeria Dumistrăcel, SUMARUL VOLUMELOR I-X (CONTENTS OF ISSUES 1-10)

End matter