Home
Arheologia Moldovei – 1994 (XVII)

Arheologia Moldovei – 1994 (XVII)

Arheologia Moldovei, vol. XVII, 1994

Editura Academiei Române

Front matter

SILVIA TEODOR À 60 ANS ! (Silvia Teodor at her 60th anniversary)

BEZIEHUNGEN DES RÖMISCHEN REICHES MIT ANDEREN VÖLKERN (1. BIS 4. JH. U.Z.). RUMÄNISCH-DEUTSCHES KOLLOQUIUM (Bukarest, 12.-14. April 1988) (The relations of the Roman Empire with foreign People (1st – 4th century CE). Romanian-German Conference (Bucharest 12th – 14th April 1988)

GHEORGHE CEAUŞESCU, Römischer Okzident und hellenistischer Orient: ein Alternative der römischen Reichspolitik im I. Jhd (Roman Occident and Hellenistic Orient: An alternative in Roman Imperial politics in the 1st century BCE)

JÜRGEN UNTERMANN, Die Völker im Nordwesten der iberischen Halbinsel zu Beginn der römischen Kaiserzeit (The People in the North-West of the Iberian Peninsula at the Beginning of the Roman Empire)

MIRCEA BABEŞ, Die Beziehungen der Geto-Daker zu dem Römischen Reich vor Trajans Eroberung (The Relations between Geto-Dacians and the Roman Empire before the Trajan Conquest)

SILVIU SANIE, Das römische Dakien. Interferenzzone der geistigen Hauptströmungen aus dem Mittelmeerbereich (Roman Dacia. Contact-zone of the main spiritual currents of the Mediterranean World)

VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Römische Münzen östlich der Provinz Dazien im 2.-3. Jh. u.Z. (Roman Coins in the east of the Roman Province of Dacia (2nd-3rd century CE)

MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA, Beziehungen zwischen Dakern und Römern an der nord-östlichen Grenze des Reiches (Relations between Dacians and Romans at the North-Eastern Border of the Empire)

GERHARD WIRTH, Der großmächtige Osten. Zum Problem der römisch-persischen Auseinandersetzung in der Kaiserzeit (The Almighty East: Notes concerning the conflict between Romans and Persians during the Roman Empire)

OTTO HILTBRUNNER, Humanitas und Philanthropia: zum Unterschied sozial-ethischer Begriffe im Osten und Westen des Kaiserreiches (Humanitas and Philanthropia: Notes on the difference of social and ethical concepts in the East and the West of the Roman Empire)

ION IONIŢA, Römische Einflüsse im Verbreitungsgebiet der Santana de Mureş – Černjachov -Kultur (Roman influences in the area of the Santana de Mureş – Černjachov – Culture)

STUDII ŞI MATERIALE

KENNETH HONEA, Tranziţii culturale în paleoliticul superior timpuriu şi cronostratigrafia de la Mitoc – Malu Galben (jud. Botoşani) (Cultural Transitions during Early Upper Paleolithic and the Chrono-stratigraphy of the site of Mitoc – Malu Galben (Botoșani County)

DUMITRU BOGHIAN, SENICA TUDOSE, Consideraţii preliminare asupra utilajului litic din așezarea precucuteniană de la Târgu Frumos (Preliminary considerations on the lithic assemblage in the Preucutenian settlement of Târgu Frumos)

CORNELIA-MAGDA MANTU, Plastica zoomorfă a aşezării cucuteniene de la Scânteia (Jud. Iaşi) (The zoomorphic plastic art in the Cucutenian settlement of Scânteia (Iași County)

PAUL ŞADURSCHI şi OCTAVIAN-LIVIU ŞOVAN, Aşezarea getică întărită de là Cotu-Copălău (The Getic fortified settlement of Cotu-Copălău)

SILVIA TEODOR, COSTEL CHIRIAC, Vase de sticlă din aşezarea geto-dacică de la Poiana (jud. Galaţi) I. (Glassware finds from the Geto-Dacian settlement of Poiana (Galați County). I)

DAN GH. TEODOR, Slavii la nordul Dunării de Jos în secolele VI-VII d.H. (The Slavs North of the Lower Danube in the 6th – 7th century CE)

ION TENTIUC, Cercetări arheologice în aşezarea medievală Durleşti-Valea Babei (Archaeological research in the medieval settlement of Durlești-Valea Babei)

COSTICĂ ASĂVOAIE, Observaţii şi precizări privitoare la Câmpul lui Dragoş (I) (Some remarks and clarifications regarding “Câmpul lui Dragoș” (I)

PAVEL BÂRNEA, PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Cahle descoperite in Moldova dintre Prut și Nistru (Stove tiles discovered in Moldova between the Pruth and the Dniester)

NOTE ŞI DISCUȚII

CONSTANTIN ICONOMU şi VASILE CHIŞCĂ, Descoperiri arheologice în comuna Vânători, judeţul Iaşi (Archaeological discoveries in Vânători commune (Iași County))

LARISA CEBAN, Descoperiri arheologice din secolele II-III d.H. la Dancu şi Mereşeni, raionul Hînceşti (Archaeological discoveries from the 2nd – 3rd century CE in Dancu and Mereșeni (Hîncești rayon)

IGOR CORMAN, Săpăturile arheologice de la Vânători-Neamț (The archaeological excavation of Vânători-Neamț)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

SERGIU HAIMOVICI, Studiul unui lot de paleofaună provenit din aşezarea eponimă a culturii Monteoru (The study of a batch of palaeo-faunal finds from the eponymous settlement of Monteoru Culture)

SERGIU HAIMOVICI, CARMEN TARCAN, Studiul arheozoologic al materialului provenit din aşezarea dacilor liberi de la Botoşani „Groapa lui Ichim” (secolele II-III) (The archaeo-zoological study of the material discovered in the Free-Dacian settlement of “Groapa lui Ichim” (Botoșani County) (2nd-3rd century CE)

RECENZII (Book reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

CRONICA (Academic Reports)

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)