Home
Arheologia Moldovei – 1995 (XVIII)

Arheologia Moldovei – 1995 (XVIII)

Arheologia Moldovei, vol. XVIII, 1995

Editura Academiei Române

Front matter

Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani! (Professor Mircea Petrescu-Dîmbovița on his 80th anniversary!)

COLOCVIUL NAȚIONAL „ORNAMENTICA CERAMICII LA TENE DIN SPAŢIUL GETIC”(The National Colloquium „The Decoration of La Tene Pottery in the Getic Space”)

SILVIU SANIE, Colocviul naţional „Ornamentica ceramicii La Tene din spaţiul getic”. Premise şi unele rezultate (The National Colloquium „The Decoration of La Tene Pottery in the Getic Space”. The premises and some results)

SILVIA TEODOR, Decorul pe vasele borcan geto-dacice (The decoration of Geto-Dacian ceramic jars)

VASILE URSACHI, Elementele decorative ale cănilor geto-dacice (The decorative elements of Geto-Dacian cups)

IOAN GLODARIU, Vase de provizii de inspiraţie elenistică (Storage jars of Hellenistic inspiration)

EUGEN IAROSLAVSCHI, Vase tradiţionale de provizii în epoca Latene tardiv (Traditional storage jars during the Late La Tene period)

GEORGE TROHANI, Decorul ceramicii lucrate la roată din aşezarea geto-dacică de la Borduşani jud. Ialomiţa (The decoration of wheel-thrown pottery found in the Geto-Dacian settlement of Bordușani, Ialomița county)

VALERIU SÎRBU, Reprezentări animaliere pe recipiente ceramice în lumea geto-dacilor (Animal representations on ceramic vessels in the Geto-Dacian world)

GELU FLOREA, Observaţii asupra ornamenticii figurative a ceramicii pictate din zona capitalei regatului dac. (secolul I d.Hr.) (Some remarks on the figurative ornamentation of the painted pottery in the capital area of the Dacian Kingdom (1st century CE)

SILVIU SANIE, Ornamentica unor vase miniaturale geto-dacice (The ornamentation of certain miniature Geto-Dacian vessels)

STUDII ŞI MATERIALE

ILIE BORZIAC, NICOLAE CHETRARU, Staţiunea din paleoliticul superior Ciutuleşti I (The Upper Paleolithic site of Ciutulești I)

CORNELIA-MAGDA MANTU, MARIA ŞTIRBU şi NICOLAE BUZGAR, Consideraţii privind obiectele din piatră, os şi corn de cerb din aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1985-1990) (Some remarks regarding the stone, bone and antler artifacts uncovered in the Cucutenian settlement of Scânteia (1985-1990)

VASILE GROSU, Sarmaţii în spaţiul geto-dacic răsăritean (The Sarmatians in the eastern Geto-Dacian space)

DAN GH. TEODOR, Cercei cu pandantiv stelat din secolele VI-VIII d.Hr. în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (6th – 8th century CE star-shaped pendant earrings in the Carpathian-Danubian-Pontic space)

ALEXANDRU ANDRONIC, Din problematica genezei oraşelor medievale româneşti de la est de Carpaţi. Modele (Some discussions regarding the emergence of the medieval Romanian towns east of Carpathians. Models)

OCTAVIAN-LIVIU ŞOVAN, VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA, Cercetări în cimitirul de la Joldeşti–Botoşani (Excavations in the cemetery of Joldești-Botoșani)

CERCETĂRI ÎN SIRETUL MEDIEVAL

VICTOR SPINEI şi ELENA GHERMAN, Şantierul arheologic Siret (1993) (The archaeological excavation site of Siret – 1993)

PETRU CANTEMIR şi DAN BOTEZATU, Consideraţii antropologice asupra materialelor osteologice medievale de la Siret (Anthropology considerations regarding the medieval skeletal material from Siret)

MARIA GEBA, ADRIAN VUSATIUC, Analiza metalografică a unor obiecte din fier descoperite în oraşul medieval Siret în 1992-1993 (The metalography analysis of several iron finds from the medieval town of Siret, from 1992-1993)

ANA-MARIA VLAD, Analize de compoziţie a unor piese de fier descoperite la Siret  (The compositional analysis of several iron finds from Siret)

NOTE ŞI DISCUŢII – NOTES ET DISCUSSIONS

MUGUR ANDRONIC, Un topor eneolitic din aramă descoperit la Comăneşti (Suceava) (A Chalcolithic copper axe discovered in Comănești – Suceava)

NIKOLAUS BOROFFKA, THILO STAPELFELDT, Bemerkungen zu einer balkanischen Gefäßform: die Sauciere

LUCREŢIU MIHĂILESCU-BÎRLIBA, La carrière de Fortunatus, „Aug(usti) lib(ertus)” (The career of Fortunatus, „Aug(usti) lib(ertus)”)

MARIUS ALEXIANU, LINDA ELLIS, La tombe IX de Izvoare, dep. de Neamţ, appartenant a la culture de Sântana de Mureş – Cernjachov (Grave No. 9 of Izvoare, Neamț County, pertaining to the Sântana – Chernyakhov Culture)

ANA NICULIŢĂ, Tezaurul de monede de la Mărculeşti (The coin hoard of Mărculești)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

FELICIA MONAH şi DAN MONAH, Macroresturi vegetale descoperite în nivelurile Cucuteni A2 şi B1 de la Poduri – Dealul Ghindaru (Vegetal macro-remains uncovered in the layers Cucuteni A2 and B1 of the site of Poduri – Dealul Ghindaru)

LUMINIŢA BEJENARU, Analiza unui material arheozoologic aparţinând Evului Mediu timpuriu din cetatea Hârşova (The analysis of certain archaeo-zoologic material dated inthe Early Middle Age, from the fortress of Hârșova)

RECENZII ȘI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

OBITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of Abbreviations)