Home
Arheologia Moldovei – 2005 (XXVIII)

Arheologia Moldovei – 2005 (XXVIII)

Arheologia Moldovei, vol. XXVIII, 2005

Editura Academiei Române

Front matter

SĂRBĂTORIREA ACADEMICIANULUI MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA (THE CELEBRATION OF ACADEMICIAN MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA)

STUDII

VASILE CHIRICA et CONSTANTIN MIHAILESCU, La géologie et la géomorphologie de Mitoc (The geology and the geomorphology of Mitoc)

RUXANDRA ALAIBA, Olăritul în cultura Cucuteni (The potter’s art in the Cucuteni culture)

VIRGIL MIHAILESCU-BIRLIBA, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (The grave of a young chieftain of the Early Bronze Age)

NICOLAE URSULESCU, PAUL ŞADURSCHI, Un mormânt de inhumație descoperit la Prăjeni (jud. Botoşani) şi unele probleme privind începutul Hallstatt-ului în regiunea Carpaţilor Nordici (An inhumation grave uncovered in Prăjeni (Botoşani county) and some problems of the emergence of Hallstatt culture in the Northern Carpathians region) 

MIRCEA BABEŞ, RADU COMAN, O nouă fibulă pomeraniană în România (A Pomeranian fibula newly discovered in Romania)

DAN APARASCHIVEI, IONEL MATEI, Instrumente medicale de epocă romană din Dobrogea (Roman medical instruments found in Dobruja)

DAN GH. TEODOR, Tipare din secolele VI-XI d.Hr. în regiunile carpato-nistrene (Some 6th-11th century casting molds found in Carpathians-Dnestern regions)

IOAN MARIAN ŢIPLIC, Istoricul cercetărilor cu privire la fortificaţiile medievale timpurii din Transilvania (The research on Early Medieval fortifications of Transylvania. A history)

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC, Observaţii privind tehnica de obţinere a ceramicii decorative de faţadă din Moldova medievală (Some remarks concerning the manufacturing technique of architectural tiles in Medieval Moldavia)

NOTE

CRISTINA CREȚU, Despre necesitatea unui demers istoriografic în arheologia din România (On the necessity of a historiography endeavor concerning Romanian archaeology)

ROXANA MUNTEANU, Un topor de bronz de tip Monteoru descoperit la Bicaz (A Monteoru-type bronze axe unearthed in Bicaz)

COSTEL CHRIAC, CONSTANTIN ICONOMU, Descoperiri arheologice din zona aşezării getice de la Floriile (jud. Constanţa) [Some archaeological finds in the area of the Getian settlement of Floriile (Constanţa county)]

CECILIA STOIAN, IONEL MATEI, O oglindă romană de plumb din sud-vestul Dobrogei (A Roman lead mirror found in Southwestern Dobruja)

AUREL DRAGOTĂ, ANCA NIŢOI, Earrings Moulded in the Shape of Bunch of Grapes on Romanian Territory (10th -11th centuries)

NUMISMATICĂ

TIBERIU DUMITRU PĂRPĂUŢĂ, Aperçu sur la présence de la monnaie macédonienne au nord du Danube (A brief commentary on the presence of Macedonian coins North of the Danube)

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE

RALUCA KOGĂLNICEANU, Utilizarea testului X2 în arheologie. Studiu de caz – necropola neolitică de la Cernica (The usage of the X² Test in archaeology. A case study – the Neolithic cemetery of Cernica)

BOGDAN NICULICĂ, VASILE BUDUI, Câteva observaţii privind analizele pedologice din tumulul nr. 2, aparţinând culturii Komariv de Ia Adâncata-lmaş, jud. Suceava (Some remarks on the pedology analyses of the No. 2 Komariv-Culture barrow of Adâncata, Suceava County )

SIMINA STANC, LUMINIŢA BEJENARU, Exploatarea faunei de către locuitorii aşezării de la Oltina (Constanţa) [The utilization of animal resources by the inhabitants of the ancient settlement of Oltina (Constanţa)]

SERGIU HAIMOVICI, O problemă incomplet rezolvată – studiul resturilor animaliere depuse ca ofrandă în necropole aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov (An incompletely solved issue – the study of animal remains placed as offerings in cemeteries pertaining to Sântana de Mureş-Černjakhov Culture)

FELICIA MONAH, DAN MONAH, Determinări arheobotanice pentru tell-ul calcolitic. Poduri-Dealul Ghindaru (1979-2005) [Archaeo-botanical analysis results for the Chalcolithic tell of Poduri-Dealul Ghindaru (1979-2005)]

FELICIA MONAH, Analiza macroresturilor vegetale din staţiunile calcolitice de la Luncaviţa şi Isaccea, judeţul Tulcea (The analysis of vegetal macro-remains found in the Chalcolithic sites of Luncaviţa and Isaccea, Tulcea county)

DOCUMENTA

DIMITRIE OVIDIU BOLDUR, Orest Tafrali sau Ioan Andrieşescu ? — Dispută pentru ocuparea unei catedre la Universitatea din Iaşi (Orest Tafrali or Ion Andrieşescu? – A dispute over the tenure of a chair at the University of Iaşi)

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (Book Reviews)

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ (Academic Agenda)

ANIVERSARIA

ODITUARIA

LISTA ABREVIERILOR (List of abbreviations)